کمترین: 
75.72
بیشترین: 
75.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.72
زمان: 
6/9 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 9 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 9 شهریور 1397 , 75.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 18:08","price":75.72}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399