کمترین: 
1342500
بیشترین: 
1350500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1342500
زمان: 
6/9 21:10
قیمت آبشده جهانی امروز 9 شهریور 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 9 شهریور 1397 , 1342500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 14:10","price":1350500},{"date":"1397/06/09 15:10","price":1347500},{"date":"1397/06/09 16:00","price":1348500},{"date":"1397/06/09 17:10","price":1347500},{"date":"1397/06/09 18:10","price":1346500},{"date":"1397/06/09 19:10","price":1345500},{"date":"1397/06/09 20:10","price":1344500},{"date":"1397/06/09 21:10","price":1342500}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398