کمترین: 
1343000
بیشترین: 
1351000
قیمت تقلبی: 
1343000
زمان: 
6/9 21:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 9 شهریور 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 9 شهریور 1397 , 1343000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 14:10","price":1351000},{"date":"1397/06/09 15:10","price":1348000},{"date":"1397/06/09 16:00","price":1349000},{"date":"1397/06/09 17:10","price":1348000},{"date":"1397/06/09 18:10","price":1347000},{"date":"1397/06/09 19:10","price":1346000},{"date":"1397/06/09 20:10","price":1345000},{"date":"1397/06/09 21:10","price":1343000}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398