کمترین: 
1342000
بیشترین: 
1350000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1342000
زمان: 
6/9 21:10
قیمت آبشده نقدی امروز 9 شهریور 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 9 شهریور 1397 , 1342000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 14:10","price":1350000},{"date":"1397/06/09 15:10","price":1347000},{"date":"1397/06/09 16:00","price":1348000},{"date":"1397/06/09 17:10","price":1347000},{"date":"1397/06/09 18:10","price":1346000},{"date":"1397/06/09 19:10","price":1345000},{"date":"1397/06/09 20:10","price":1344000},{"date":"1397/06/09 21:10","price":1342000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399