کمترین: 
1781100
بیشترین: 
1790800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1781100
زمان: 
6/9 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 9 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 9 شهریور 1397 , 1781100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 14:10","price":1790800},{"date":"1397/06/09 15:10","price":1787700},{"date":"1397/06/09 16:00","price":1786400},{"date":"1397/06/09 17:10","price":1786900},{"date":"1397/06/09 17:30","price":1789500},{"date":"1397/06/09 18:10","price":1789100},{"date":"1397/06/09 19:10","price":1789500},{"date":"1397/06/09 20:10","price":1787300},{"date":"1397/06/09 21:10","price":1781100}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399