کمترین: 
1371100
بیشترین: 
1379100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1371100
زمان: 
6/9 23:10
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 9 شهریور 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 9 شهریور 1397 , 1371100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 02:10","price":1376200},{"date":"1397/06/09 05:10","price":1376300},{"date":"1397/06/09 06:10","price":1376200},{"date":"1397/06/09 07:10","price":1376300},{"date":"1397/06/09 09:10","price":1376200},{"date":"1397/06/09 11:10","price":1376300},{"date":"1397/06/09 12:10","price":1376200},{"date":"1397/06/09 14:10","price":1379100},{"date":"1397/06/09 15:10","price":1376200},{"date":"1397/06/09 16:00","price":1375200},{"date":"1397/06/09 17:10","price":1375500},{"date":"1397/06/09 17:30","price":1377600},{"date":"1397/06/09 18:10","price":1377300},{"date":"1397/06/09 19:10","price":1377500},{"date":"1397/06/09 20:10","price":1375700},{"date":"1397/06/09 21:10","price":1371100},{"date":"1397/06/09 22:10","price":1371200},{"date":"1397/06/09 23:10","price":1371100}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398