کمترین: 
2.882
بیشترین: 
2.929
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.918
زمان: 
6/9 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 9 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 شهریور 1397 , 2.918 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 01:08","price":2.885},{"date":"1397/06/09 03:08","price":2.883},{"date":"1397/06/09 04:32","price":2.882},{"date":"1397/06/09 06:08","price":2.885},{"date":"1397/06/09 07:32","price":2.891},{"date":"1397/06/09 09:08","price":2.89},{"date":"1397/06/09 10:08","price":2.889},{"date":"1397/06/09 11:08","price":2.897},{"date":"1397/06/09 12:08","price":2.898},{"date":"1397/06/09 13:08","price":2.897},{"date":"1397/06/09 16:08","price":2.911},{"date":"1397/06/09 17:08","price":2.907},{"date":"1397/06/09 18:08","price":2.913},{"date":"1397/06/09 19:08","price":2.923},{"date":"1397/06/09 20:08","price":2.929},{"date":"1397/06/09 21:08","price":2.918},{"date":"1397/06/09 21:32","price":2.917},{"date":"1397/06/09 23:08","price":2.918}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399