کمترین: 
1338000
بیشترین: 
1350000
قیمت تقلبی: 
1339000
زمان: 
6/9 23:10
قیمت آبشده شنبه ای امروز 9 شهریور 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 9 شهریور 1397 , 1339000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 00:10","price":1350000},{"date":"1397/06/09 15:10","price":1349000},{"date":"1397/06/09 16:00","price":1350000},{"date":"1397/06/09 16:10","price":1348500},{"date":"1397/06/09 17:10","price":1347000},{"date":"1397/06/09 17:30","price":1349000},{"date":"1397/06/09 18:10","price":1347000},{"date":"1397/06/09 19:10","price":1348000},{"date":"1397/06/09 20:10","price":1346000},{"date":"1397/06/09 21:10","price":1340000},{"date":"1397/06/09 22:10","price":1338000},{"date":"1397/06/09 23:10","price":1339000}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398