کمترین: 
1377300
بیشترین: 
1385400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1377300
زمان: 
6/9 23:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 9 شهریور 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 9 شهریور 1397 , 1377300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 00:10","price":1382500},{"date":"1397/06/09 02:10","price":1382400},{"date":"1397/06/09 03:10","price":1382500},{"date":"1397/06/09 04:10","price":1382400},{"date":"1397/06/09 05:10","price":1382500},{"date":"1397/06/09 08:05","price":1382600},{"date":"1397/06/09 09:10","price":1382500},{"date":"1397/06/09 11:10","price":1382600},{"date":"1397/06/09 12:10","price":1382500},{"date":"1397/06/09 14:10","price":1385400},{"date":"1397/06/09 15:10","price":1382500},{"date":"1397/06/09 16:00","price":1381500},{"date":"1397/06/09 17:10","price":1381800},{"date":"1397/06/09 17:30","price":1383900},{"date":"1397/06/09 18:10","price":1383500},{"date":"1397/06/09 19:10","price":1383800},{"date":"1397/06/09 20:10","price":1382000},{"date":"1397/06/09 21:10","price":1377400},{"date":"1397/06/09 23:10","price":1377300}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399