کمترین: 
1.998
بیشترین: 
2.015
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.998
زمان: 
6/9 23:08
قیمت بنزین امروز 9 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 9 شهریور 1397 , 1.998 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 00:08","price":2.0072},{"date":"1397/06/09 01:08","price":2.003},{"date":"1397/06/09 03:08","price":2.005},{"date":"1397/06/09 04:08","price":2.0055},{"date":"1397/06/09 04:32","price":2.007},{"date":"1397/06/09 06:08","price":2.0065},{"date":"1397/06/09 07:32","price":2.0085},{"date":"1397/06/09 09:08","price":2.0075},{"date":"1397/06/09 10:08","price":2.0085},{"date":"1397/06/09 11:08","price":2.0075},{"date":"1397/06/09 12:08","price":2.007},{"date":"1397/06/09 13:08","price":2.0046},{"date":"1397/06/09 14:08","price":2.0025},{"date":"1397/06/09 15:08","price":2},{"date":"1397/06/09 16:08","price":1.998},{"date":"1397/06/09 17:08","price":1.9985},{"date":"1397/06/09 18:08","price":2.0065},{"date":"1397/06/09 19:08","price":2.0115},{"date":"1397/06/09 20:08","price":2.015},{"date":"1397/06/09 21:08","price":2.0121},{"date":"1397/06/09 21:32","price":2.0035},{"date":"1397/06/09 23:08","price":1.998}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399