کمترین: 
2.2428
بیشترین: 
2.2546
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2434
زمان: 
6/9 23:08
قیمت نفت کوره امروز 9 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 شهریور 1397 , 2.2434 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 00:08","price":2.2532},{"date":"1397/06/09 01:08","price":2.2476},{"date":"1397/06/09 02:08","price":2.2509},{"date":"1397/06/09 03:08","price":2.2487},{"date":"1397/06/09 04:32","price":2.2507},{"date":"1397/06/09 06:08","price":2.25},{"date":"1397/06/09 06:32","price":2.251},{"date":"1397/06/09 07:32","price":2.2524},{"date":"1397/06/09 09:08","price":2.2527},{"date":"1397/06/09 10:08","price":2.2544},{"date":"1397/06/09 11:08","price":2.2538},{"date":"1397/06/09 12:08","price":2.252},{"date":"1397/06/09 13:08","price":2.2517},{"date":"1397/06/09 14:08","price":2.2469},{"date":"1397/06/09 15:08","price":2.2457},{"date":"1397/06/09 16:08","price":2.2435},{"date":"1397/06/09 17:08","price":2.2428},{"date":"1397/06/09 18:08","price":2.245},{"date":"1397/06/09 19:08","price":2.2523},{"date":"1397/06/09 20:08","price":2.2546},{"date":"1397/06/09 21:08","price":2.2502},{"date":"1397/06/09 21:32","price":2.2497},{"date":"1397/06/09 23:08","price":2.2434}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399