کمترین: 
77.56
بیشترین: 
78.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.56
زمان: 
6/9 23:08
قیمت نفت برنت امروز 9 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 شهریور 1397 , 77.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 00:08","price":77.94},{"date":"1397/06/09 01:08","price":77.75},{"date":"1397/06/09 03:08","price":77.81},{"date":"1397/06/09 04:08","price":77.77},{"date":"1397/06/09 06:32","price":77.86},{"date":"1397/06/09 07:32","price":77.95},{"date":"1397/06/09 09:08","price":78},{"date":"1397/06/09 10:08","price":78.02},{"date":"1397/06/09 11:08","price":77.97},{"date":"1397/06/09 12:08","price":77.94},{"date":"1397/06/09 13:08","price":77.83},{"date":"1397/06/09 14:08","price":77.69},{"date":"1397/06/09 15:08","price":77.62},{"date":"1397/06/09 16:08","price":77.58},{"date":"1397/06/09 17:08","price":77.56},{"date":"1397/06/09 18:08","price":77.68},{"date":"1397/06/09 19:08","price":77.81},{"date":"1397/06/09 20:08","price":77.97},{"date":"1397/06/09 21:08","price":77.88},{"date":"1397/06/09 21:32","price":77.78},{"date":"1397/06/09 23:08","price":77.56}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398