کمترین: 
69.75
بیشترین: 
70.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.86
زمان: 
6/9 23:08
قیمت نفت سبک امروز 9 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 شهریور 1397 , 69.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 00:08","price":70.22},{"date":"1397/06/09 01:08","price":70.07},{"date":"1397/06/09 03:08","price":70.04},{"date":"1397/06/09 04:08","price":70.02},{"date":"1397/06/09 04:32","price":70.06},{"date":"1397/06/09 06:08","price":70.07},{"date":"1397/06/09 06:32","price":70.16},{"date":"1397/06/09 07:32","price":70.2},{"date":"1397/06/09 09:08","price":70.25},{"date":"1397/06/09 10:08","price":70.29},{"date":"1397/06/09 11:08","price":70.24},{"date":"1397/06/09 12:08","price":70.27},{"date":"1397/06/09 13:08","price":70.14},{"date":"1397/06/09 14:08","price":70.02},{"date":"1397/06/09 15:08","price":69.97},{"date":"1397/06/09 16:08","price":69.75},{"date":"1397/06/09 17:08","price":69.78},{"date":"1397/06/09 18:08","price":69.97},{"date":"1397/06/09 19:08","price":69.95},{"date":"1397/06/09 20:08","price":70.05},{"date":"1397/06/09 21:08","price":69.95},{"date":"1397/06/09 21:32","price":69.91},{"date":"1397/06/09 23:08","price":69.86}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399