کمترین: 
74.48
بیشترین: 
74.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.48
زمان: 
6/8 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 8 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 74.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 18:08","price":74.48}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399