کمترین: 
1347500
بیشترین: 
1355500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1349500
زمان: 
6/8 20:10
قیمت آبشده جهانی امروز 8 شهریور 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 1349500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 13:10","price":1347500},{"date":"1397/06/08 15:10","price":1352500},{"date":"1397/06/08 16:10","price":1354500},{"date":"1397/06/08 17:15","price":1353500},{"date":"1397/06/08 17:25","price":1354500},{"date":"1397/06/08 18:10","price":1355500},{"date":"1397/06/08 19:10","price":1351500},{"date":"1397/06/08 20:10","price":1349500}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398