کمترین: 
1348000
بیشترین: 
1356000
قیمت تقلبی: 
1350000
زمان: 
6/8 20:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 8 شهریور 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 1350000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 13:10","price":1348000},{"date":"1397/06/08 15:10","price":1353000},{"date":"1397/06/08 16:10","price":1355000},{"date":"1397/06/08 17:15","price":1354000},{"date":"1397/06/08 17:25","price":1355000},{"date":"1397/06/08 18:10","price":1356000},{"date":"1397/06/08 19:10","price":1352000},{"date":"1397/06/08 20:10","price":1350000}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399