کمترین: 
1347000
بیشترین: 
1355000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1349000
زمان: 
6/8 20:10
قیمت آبشده نقدی امروز 8 شهریور 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 1349000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 13:10","price":1347000},{"date":"1397/06/08 15:10","price":1352000},{"date":"1397/06/08 16:10","price":1354000},{"date":"1397/06/08 17:15","price":1353000},{"date":"1397/06/08 17:25","price":1354000},{"date":"1397/06/08 18:10","price":1355000},{"date":"1397/06/08 19:10","price":1351000},{"date":"1397/06/08 20:10","price":1349000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398