کمترین: 
1787700
بیشترین: 
1799700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1787700
زمان: 
6/8 22:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 8 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 1787700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 12:10","price":1799700},{"date":"1397/06/08 13:10","price":1787700},{"date":"1397/06/08 14:10","price":1788600},{"date":"1397/06/08 15:10","price":1792200},{"date":"1397/06/08 16:10","price":1790800},{"date":"1397/06/08 17:15","price":1791300},{"date":"1397/06/08 17:25","price":1798300},{"date":"1397/06/08 18:10","price":1797500},{"date":"1397/06/08 19:10","price":1791300},{"date":"1397/06/08 20:10","price":1790800},{"date":"1397/06/08 21:10","price":1788600},{"date":"1397/06/08 22:10","price":1787700}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398