کمترین: 
1315
بیشترین: 
1327
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1323
زمان: 
6/8 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 8 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 1323 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":1315},{"date":"1397/06/08 13:20","price":1317},{"date":"1397/06/08 15:20","price":1322},{"date":"1397/06/08 17:20","price":1323},{"date":"1397/06/08 17:30","price":1327},{"date":"1397/06/08 18:20","price":1326},{"date":"1397/06/08 19:20","price":1325},{"date":"1397/06/08 20:20","price":1324},{"date":"1397/06/08 21:20","price":1323}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398