کمترین: 
36408
بیشترین: 
36698
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36650
زمان: 
6/8 21:20
قیمت دینار کویت امروز 8 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 36650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":36408},{"date":"1397/06/08 13:20","price":36449},{"date":"1397/06/08 15:20","price":36490},{"date":"1397/06/08 17:20","price":36505},{"date":"1397/06/08 17:30","price":36625},{"date":"1397/06/08 18:20","price":36698},{"date":"1397/06/08 19:20","price":36662},{"date":"1397/06/08 20:20","price":36663},{"date":"1397/06/08 21:20","price":36650}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399