کمترین: 
1378200
بیشترین: 
1390700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1382600
زمان: 
6/8 23:15
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 8 شهریور 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 1382600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 00:10","price":1378500},{"date":"1397/06/08 00:55","price":1378600},{"date":"1397/06/08 04:10","price":1378700},{"date":"1397/06/08 05:10","price":1378600},{"date":"1397/06/08 07:10","price":1378700},{"date":"1397/06/08 08:10","price":1378600},{"date":"1397/06/08 11:10","price":1378300},{"date":"1397/06/08 12:10","price":1387400},{"date":"1397/06/08 13:10","price":1378200},{"date":"1397/06/08 14:10","price":1379000},{"date":"1397/06/08 15:10","price":1381700},{"date":"1397/06/08 16:10","price":1384900},{"date":"1397/06/08 17:15","price":1385400},{"date":"1397/06/08 17:25","price":1390700},{"date":"1397/06/08 18:10","price":1390400},{"date":"1397/06/08 19:10","price":1385200},{"date":"1397/06/08 20:10","price":1384900},{"date":"1397/06/08 21:10","price":1383100},{"date":"1397/06/08 22:10","price":1382500},{"date":"1397/06/08 23:15","price":1382600}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398