کمترین: 
2.857
بیشترین: 
2.885
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.874
زمان: 
6/8 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 8 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 2.874 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 00:08","price":2.861},{"date":"1397/06/08 01:08","price":2.873},{"date":"1397/06/08 03:08","price":2.874},{"date":"1397/06/08 04:08","price":2.868},{"date":"1397/06/08 05:08","price":2.869},{"date":"1397/06/08 06:08","price":2.87},{"date":"1397/06/08 07:08","price":2.869},{"date":"1397/06/08 10:08","price":2.874},{"date":"1397/06/08 11:08","price":2.869},{"date":"1397/06/08 12:08","price":2.873},{"date":"1397/06/08 13:08","price":2.872},{"date":"1397/06/08 14:08","price":2.875},{"date":"1397/06/08 15:08","price":2.874},{"date":"1397/06/08 16:08","price":2.885},{"date":"1397/06/08 18:08","price":2.883},{"date":"1397/06/08 19:08","price":2.882},{"date":"1397/06/08 20:08","price":2.869},{"date":"1397/06/08 21:08","price":2.873},{"date":"1397/06/08 22:08","price":2.857},{"date":"1397/06/08 23:08","price":2.874}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398