کمترین: 
2.2475
بیشترین: 
2.2593
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2563
زمان: 
6/8 23:08
قیمت نفت کوره امروز 8 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 2.2563 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 00:08","price":2.2511},{"date":"1397/06/08 01:08","price":2.2542},{"date":"1397/06/08 02:08","price":2.2551},{"date":"1397/06/08 03:08","price":2.2547},{"date":"1397/06/08 04:08","price":2.2535},{"date":"1397/06/08 05:08","price":2.2534},{"date":"1397/06/08 06:08","price":2.2528},{"date":"1397/06/08 07:08","price":2.2532},{"date":"1397/06/08 08:08","price":2.2511},{"date":"1397/06/08 09:08","price":2.2503},{"date":"1397/06/08 10:08","price":2.2518},{"date":"1397/06/08 11:08","price":2.2502},{"date":"1397/06/08 12:08","price":2.252},{"date":"1397/06/08 13:08","price":2.2521},{"date":"1397/06/08 14:08","price":2.2535},{"date":"1397/06/08 15:08","price":2.2523},{"date":"1397/06/08 16:08","price":2.254},{"date":"1397/06/08 17:08","price":2.2593},{"date":"1397/06/08 18:08","price":2.2576},{"date":"1397/06/08 19:08","price":2.2549},{"date":"1397/06/08 20:08","price":2.2559},{"date":"1397/06/08 21:08","price":2.2475},{"date":"1397/06/08 22:08","price":2.2507},{"date":"1397/06/08 23:08","price":2.2563}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398