کمترین: 
77.47
بیشترین: 
77.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.96
زمان: 
6/8 23:08
قیمت نفت برنت امروز 8 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 77.96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 00:08","price":77.47},{"date":"1397/06/08 01:08","price":77.68},{"date":"1397/06/08 03:08","price":77.7},{"date":"1397/06/08 04:08","price":77.65},{"date":"1397/06/08 06:08","price":77.58},{"date":"1397/06/08 08:08","price":77.57},{"date":"1397/06/08 09:08","price":77.53},{"date":"1397/06/08 10:08","price":77.61},{"date":"1397/06/08 11:08","price":77.56},{"date":"1397/06/08 12:08","price":77.64},{"date":"1397/06/08 13:08","price":77.69},{"date":"1397/06/08 15:08","price":77.6},{"date":"1397/06/08 16:08","price":77.75},{"date":"1397/06/08 17:08","price":77.94},{"date":"1397/06/08 18:08","price":77.97},{"date":"1397/06/08 20:08","price":77.84},{"date":"1397/06/08 21:08","price":77.7},{"date":"1397/06/08 22:08","price":77.78},{"date":"1397/06/08 23:08","price":77.96}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399