کمترین: 
69.48
بیشترین: 
70.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.09
زمان: 
6/8 23:08
قیمت نفت سبک امروز 8 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 70.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 00:08","price":69.48},{"date":"1397/06/08 01:08","price":69.71},{"date":"1397/06/08 03:08","price":69.72},{"date":"1397/06/08 04:08","price":69.64},{"date":"1397/06/08 05:08","price":69.71},{"date":"1397/06/08 06:08","price":69.64},{"date":"1397/06/08 08:08","price":69.65},{"date":"1397/06/08 10:08","price":69.67},{"date":"1397/06/08 11:08","price":69.64},{"date":"1397/06/08 12:08","price":69.72},{"date":"1397/06/08 13:08","price":69.78},{"date":"1397/06/08 14:08","price":69.61},{"date":"1397/06/08 15:08","price":69.58},{"date":"1397/06/08 16:08","price":69.73},{"date":"1397/06/08 17:08","price":69.91},{"date":"1397/06/08 18:08","price":69.89},{"date":"1397/06/08 20:08","price":69.83},{"date":"1397/06/08 21:08","price":69.72},{"date":"1397/06/08 22:08","price":69.89},{"date":"1397/06/08 23:08","price":70.09}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399