کمترین: 
1178
بیشترین: 
1197
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1196
زمان: 
6/7 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 7 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 شهریور 1397 , 1196 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 12:10","price":1187},{"date":"1397/06/07 12:50","price":1188},{"date":"1397/06/07 13:10","price":1189},{"date":"1397/06/07 13:30","price":1188},{"date":"1397/06/07 13:50","price":1186},{"date":"1397/06/07 14:20","price":1178},{"date":"1397/06/07 14:50","price":1180},{"date":"1397/06/07 15:10","price":1185},{"date":"1397/06/07 15:20","price":1189},{"date":"1397/06/07 16:20","price":1191},{"date":"1397/06/07 17:20","price":1186},{"date":"1397/06/07 19:20","price":1183},{"date":"1397/06/07 20:10","price":1186},{"date":"1397/06/07 20:20","price":1197},{"date":"1397/06/07 20:50","price":1195},{"date":"1397/06/07 21:20","price":1196}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398