کمترین: 
1324000
بیشترین: 
1349000
قیمت تقلبی: 
1349000
زمان: 
6/7 23:15
قیمت آبشده شنبه ای امروز 7 شهریور 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 1349000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 12:10","price":1324000},{"date":"1397/06/07 12:40","price":1325000},{"date":"1397/06/07 12:45","price":1326000},{"date":"1397/06/07 14:40","price":1325000},{"date":"1397/06/07 14:50","price":1326000},{"date":"1397/06/07 15:00","price":1328000},{"date":"1397/06/07 16:10","price":1335000},{"date":"1397/06/07 17:05","price":1337000},{"date":"1397/06/07 18:10","price":1336000},{"date":"1397/06/07 19:10","price":1337000},{"date":"1397/06/07 20:00","price":1341000},{"date":"1397/06/07 20:40","price":1340000},{"date":"1397/06/07 21:10","price":1343000},{"date":"1397/06/07 23:15","price":1349000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399