کمترین: 
1319500
بیشترین: 
1346500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1346500
زمان: 
6/7 23:15
قیمت آبشده جهانی امروز 7 شهریور 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 1346500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 12:10","price":1319500},{"date":"1397/06/07 12:40","price":1321500},{"date":"1397/06/07 12:45","price":1319500},{"date":"1397/06/07 13:10","price":1321500},{"date":"1397/06/07 13:25","price":1323500},{"date":"1397/06/07 14:40","price":1322500},{"date":"1397/06/07 14:50","price":1321500},{"date":"1397/06/07 15:00","price":1322500},{"date":"1397/06/07 15:10","price":1324500},{"date":"1397/06/07 16:10","price":1331500},{"date":"1397/06/07 18:10","price":1336500},{"date":"1397/06/07 19:10","price":1335500},{"date":"1397/06/07 20:00","price":1337500},{"date":"1397/06/07 20:40","price":1336500},{"date":"1397/06/07 21:10","price":1340500},{"date":"1397/06/07 23:15","price":1346500}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398