کمترین: 
1320000
بیشترین: 
1347000
قیمت تقلبی: 
1347000
زمان: 
6/7 23:15
قیمت آبشده بنکداری امروز 7 شهریور 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 1347000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 12:10","price":1320000},{"date":"1397/06/07 12:40","price":1322000},{"date":"1397/06/07 12:45","price":1320000},{"date":"1397/06/07 13:10","price":1322000},{"date":"1397/06/07 13:25","price":1324000},{"date":"1397/06/07 14:40","price":1323000},{"date":"1397/06/07 14:50","price":1322000},{"date":"1397/06/07 15:00","price":1323000},{"date":"1397/06/07 15:10","price":1325000},{"date":"1397/06/07 16:10","price":1332000},{"date":"1397/06/07 18:10","price":1337000},{"date":"1397/06/07 19:10","price":1336000},{"date":"1397/06/07 20:00","price":1338000},{"date":"1397/06/07 20:40","price":1337000},{"date":"1397/06/07 21:10","price":1341000},{"date":"1397/06/07 23:15","price":1347000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398