کمترین: 
28471
بیشترین: 
29079
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28849
زمان: 
6/7 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 7 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 7 شهریور 1397 , 28849 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":29041},{"date":"1397/06/07 10:50","price":29063},{"date":"1397/06/07 11:20","price":29079},{"date":"1397/06/07 12:10","price":28634},{"date":"1397/06/07 12:50","price":28735},{"date":"1397/06/07 13:10","price":28732},{"date":"1397/06/07 13:20","price":28709},{"date":"1397/06/07 13:30","price":28702},{"date":"1397/06/07 13:50","price":28667},{"date":"1397/06/07 14:20","price":28471},{"date":"1397/06/07 14:50","price":28571},{"date":"1397/06/07 15:10","price":28620},{"date":"1397/06/07 15:20","price":28712},{"date":"1397/06/07 16:20","price":28758},{"date":"1397/06/07 17:20","price":28652},{"date":"1397/06/07 19:20","price":28537},{"date":"1397/06/07 20:10","price":28612},{"date":"1397/06/07 20:20","price":28891},{"date":"1397/06/07 20:50","price":28808},{"date":"1397/06/07 21:20","price":28849}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399