کمترین: 
35854
بیشترین: 
36596
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36333
زمان: 
6/7 21:20
قیمت دینار کویت امروز 7 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 36333 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":36549},{"date":"1397/06/07 10:50","price":36573},{"date":"1397/06/07 11:20","price":36596},{"date":"1397/06/07 12:10","price":36036},{"date":"1397/06/07 12:50","price":36160},{"date":"1397/06/07 13:10","price":36156},{"date":"1397/06/07 13:20","price":36127},{"date":"1397/06/07 13:30","price":36117},{"date":"1397/06/07 13:50","price":36011},{"date":"1397/06/07 14:20","price":35854},{"date":"1397/06/07 14:50","price":35957},{"date":"1397/06/07 15:10","price":36028},{"date":"1397/06/07 15:20","price":36144},{"date":"1397/06/07 16:20","price":36185},{"date":"1397/06/07 17:20","price":36076},{"date":"1397/06/07 19:20","price":35946},{"date":"1397/06/07 20:10","price":36030},{"date":"1397/06/07 20:20","price":36382},{"date":"1397/06/07 20:50","price":36280},{"date":"1397/06/07 21:20","price":36333}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398