کمترین: 
13925
بیشترین: 
14264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14220
زمان: 
6/7 21:20
قیمت پوند امروز 7 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 7 شهریور 1397 , 14220 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":14189},{"date":"1397/06/07 10:50","price":14188},{"date":"1397/06/07 11:20","price":14196},{"date":"1397/06/07 12:10","price":13979},{"date":"1397/06/07 12:50","price":14044},{"date":"1397/06/07 13:20","price":14035},{"date":"1397/06/07 13:30","price":14030},{"date":"1397/06/07 13:50","price":13996},{"date":"1397/06/07 14:20","price":13925},{"date":"1397/06/07 14:50","price":13977},{"date":"1397/06/07 15:10","price":14016},{"date":"1397/06/07 15:20","price":14061},{"date":"1397/06/07 16:20","price":14072},{"date":"1397/06/07 17:20","price":14015},{"date":"1397/06/07 19:20","price":14081},{"date":"1397/06/07 20:10","price":14107},{"date":"1397/06/07 20:20","price":14264},{"date":"1397/06/07 20:50","price":14222},{"date":"1397/06/07 21:20","price":14220}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398