کمترین: 
1356500
بیشترین: 
1381000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1372300
زمان: 
6/7 23:15
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 7 شهریور 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 1372300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 00:10","price":1381000},{"date":"1397/06/07 08:10","price":1380900},{"date":"1397/06/07 09:10","price":1381000},{"date":"1397/06/07 10:10","price":1380900},{"date":"1397/06/07 10:40","price":1380600},{"date":"1397/06/07 10:45","price":1380500},{"date":"1397/06/07 11:05","price":1380900},{"date":"1397/06/07 12:05","price":1359900},{"date":"1397/06/07 12:10","price":1368800},{"date":"1397/06/07 12:40","price":1364400},{"date":"1397/06/07 12:45","price":1364600},{"date":"1397/06/07 13:10","price":1364000},{"date":"1397/06/07 13:25","price":1360500},{"date":"1397/06/07 14:50","price":1359400},{"date":"1397/06/07 15:00","price":1360700},{"date":"1397/06/07 15:10","price":1364300},{"date":"1397/06/07 16:10","price":1366300},{"date":"1397/06/07 17:05","price":1365900},{"date":"1397/06/07 18:10","price":1356500},{"date":"1397/06/07 19:10","price":1358200},{"date":"1397/06/07 20:00","price":1359600},{"date":"1397/06/07 20:10","price":1372700},{"date":"1397/06/07 20:40","price":1370200},{"date":"1397/06/07 21:10","price":1372400},{"date":"1397/06/07 23:15","price":1372300}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398