کمترین: 
1362800
بیشترین: 
1387300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1378600
زمان: 
6/7 21:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 7 شهریور 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 1378600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 00:10","price":1387300},{"date":"1397/06/07 08:10","price":1387100},{"date":"1397/06/07 09:10","price":1387300},{"date":"1397/06/07 10:10","price":1387200},{"date":"1397/06/07 10:40","price":1386900},{"date":"1397/06/07 10:45","price":1386800},{"date":"1397/06/07 11:05","price":1387200},{"date":"1397/06/07 12:05","price":1366200},{"date":"1397/06/07 12:10","price":1375100},{"date":"1397/06/07 12:40","price":1370700},{"date":"1397/06/07 12:45","price":1370900},{"date":"1397/06/07 13:10","price":1370200},{"date":"1397/06/07 13:25","price":1366800},{"date":"1397/06/07 14:40","price":1366700},{"date":"1397/06/07 14:50","price":1365700},{"date":"1397/06/07 15:00","price":1367000},{"date":"1397/06/07 15:10","price":1370500},{"date":"1397/06/07 16:10","price":1372600},{"date":"1397/06/07 17:05","price":1372200},{"date":"1397/06/07 18:10","price":1362800},{"date":"1397/06/07 19:10","price":1364500},{"date":"1397/06/07 20:00","price":1365900},{"date":"1397/06/07 20:10","price":1378900},{"date":"1397/06/07 20:40","price":1376500},{"date":"1397/06/07 21:10","price":1378600}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398