کمترین: 
1.9635
بیشترین: 
2.0075
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0075
زمان: 
6/7 22:32
قیمت بنزین امروز 7 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 7 شهریور 1397 , 2.0075 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 00:08","price":1.9751},{"date":"1397/06/07 01:08","price":1.976},{"date":"1397/06/07 03:08","price":1.9715},{"date":"1397/06/07 04:08","price":1.9725},{"date":"1397/06/07 07:08","price":1.972},{"date":"1397/06/07 08:08","price":1.9735},{"date":"1397/06/07 09:08","price":1.972},{"date":"1397/06/07 10:08","price":1.9685},{"date":"1397/06/07 11:08","price":1.9661},{"date":"1397/06/07 12:08","price":1.9655},{"date":"1397/06/07 13:08","price":1.9635},{"date":"1397/06/07 14:08","price":1.9675},{"date":"1397/06/07 15:08","price":1.9715},{"date":"1397/06/07 16:08","price":1.9725},{"date":"1397/06/07 17:08","price":1.976},{"date":"1397/06/07 18:08","price":1.9805},{"date":"1397/06/07 19:08","price":1.979},{"date":"1397/06/07 20:08","price":1.9815},{"date":"1397/06/07 21:08","price":1.9937},{"date":"1397/06/07 22:08","price":1.9961},{"date":"1397/06/07 22:32","price":2.0075}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398