کمترین: 
678.88
بیشترین: 
689.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
689.38
زمان: 
6/7 22:32
قیمت گازوئیل امروز 7 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 689.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 00:08","price":679.13},{"date":"1397/06/07 01:08","price":680.63},{"date":"1397/06/07 03:08","price":680.25},{"date":"1397/06/07 05:32","price":680.75},{"date":"1397/06/07 07:08","price":680.5},{"date":"1397/06/07 08:08","price":681},{"date":"1397/06/07 09:08","price":680.63},{"date":"1397/06/07 10:08","price":679.88},{"date":"1397/06/07 11:08","price":679.13},{"date":"1397/06/07 13:08","price":678.88},{"date":"1397/06/07 14:08","price":679.63},{"date":"1397/06/07 15:08","price":681},{"date":"1397/06/07 17:08","price":682.38},{"date":"1397/06/07 18:08","price":684.13},{"date":"1397/06/07 19:08","price":683.13},{"date":"1397/06/07 20:08","price":684.13},{"date":"1397/06/07 21:08","price":686.5},{"date":"1397/06/07 22:08","price":686.88},{"date":"1397/06/07 22:32","price":689.38}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399