کمترین: 
2.2161
بیشترین: 
2.2479
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2479
زمان: 
6/7 22:32
قیمت نفت کوره امروز 7 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 2.2479 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 00:08","price":2.2188},{"date":"1397/06/07 01:08","price":2.2196},{"date":"1397/06/07 02:08","price":2.222},{"date":"1397/06/07 03:08","price":2.2192},{"date":"1397/06/07 04:08","price":2.2221},{"date":"1397/06/07 05:08","price":2.2215},{"date":"1397/06/07 05:32","price":2.2205},{"date":"1397/06/07 07:08","price":2.2189},{"date":"1397/06/07 08:08","price":2.2218},{"date":"1397/06/07 09:08","price":2.2193},{"date":"1397/06/07 10:08","price":2.2179},{"date":"1397/06/07 11:08","price":2.2167},{"date":"1397/06/07 12:08","price":2.2161},{"date":"1397/06/07 13:08","price":2.2168},{"date":"1397/06/07 14:08","price":2.2201},{"date":"1397/06/07 15:08","price":2.2222},{"date":"1397/06/07 16:08","price":2.2226},{"date":"1397/06/07 17:08","price":2.2262},{"date":"1397/06/07 18:08","price":2.2312},{"date":"1397/06/07 19:08","price":2.2275},{"date":"1397/06/07 20:08","price":2.2347},{"date":"1397/06/07 21:08","price":2.242},{"date":"1397/06/07 22:08","price":2.2417},{"date":"1397/06/07 22:32","price":2.2479}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398