کمترین: 
76.11
بیشترین: 
77.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.58
زمان: 
6/7 22:32
قیمت نفت برنت امروز 7 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 77.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 00:08","price":76.29},{"date":"1397/06/07 01:08","price":76.33},{"date":"1397/06/07 03:08","price":76.23},{"date":"1397/06/07 04:08","price":76.26},{"date":"1397/06/07 05:32","price":76.35},{"date":"1397/06/07 07:08","price":76.25},{"date":"1397/06/07 08:08","price":76.34},{"date":"1397/06/07 09:08","price":76.33},{"date":"1397/06/07 10:08","price":76.22},{"date":"1397/06/07 11:08","price":76.14},{"date":"1397/06/07 12:08","price":76.11},{"date":"1397/06/07 14:08","price":76.23},{"date":"1397/06/07 15:08","price":76.39},{"date":"1397/06/07 16:08","price":76.41},{"date":"1397/06/07 17:08","price":76.56},{"date":"1397/06/07 18:08","price":76.78},{"date":"1397/06/07 19:08","price":76.75},{"date":"1397/06/07 20:08","price":76.81},{"date":"1397/06/07 21:08","price":77.02},{"date":"1397/06/07 22:08","price":77.05},{"date":"1397/06/07 22:32","price":77.58}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399