کمترین: 
68.42
بیشترین: 
69.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.62
زمان: 
6/7 22:32
قیمت نفت سبک امروز 7 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 69.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 00:08","price":68.53},{"date":"1397/06/07 01:08","price":68.65},{"date":"1397/06/07 03:08","price":68.53},{"date":"1397/06/07 05:08","price":68.56},{"date":"1397/06/07 05:32","price":68.58},{"date":"1397/06/07 07:08","price":68.55},{"date":"1397/06/07 08:08","price":68.62},{"date":"1397/06/07 09:08","price":68.58},{"date":"1397/06/07 10:08","price":68.48},{"date":"1397/06/07 11:08","price":68.47},{"date":"1397/06/07 12:08","price":68.44},{"date":"1397/06/07 13:08","price":68.42},{"date":"1397/06/07 14:08","price":68.55},{"date":"1397/06/07 15:08","price":68.72},{"date":"1397/06/07 17:08","price":68.91},{"date":"1397/06/07 18:08","price":69.06},{"date":"1397/06/07 19:08","price":69.12},{"date":"1397/06/07 20:08","price":69.19},{"date":"1397/06/07 21:08","price":69.31},{"date":"1397/06/07 22:08","price":69.22},{"date":"1397/06/07 22:32","price":69.62}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399