کمترین: 
74.09
بیشترین: 
74.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.09
زمان: 
6/6 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 6 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 74.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 18:08","price":74.09}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399