کمترین: 
1325000
بیشترین: 
1341000
قیمت تقلبی: 
1329000
زمان: 
6/6 22:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 6 شهریور 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1329000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:50","price":1341000},{"date":"1397/06/06 12:10","price":1339000},{"date":"1397/06/06 12:50","price":1334000},{"date":"1397/06/06 15:10","price":1338000},{"date":"1397/06/06 15:50","price":1337000},{"date":"1397/06/06 16:10","price":1338000},{"date":"1397/06/06 16:55","price":1337000},{"date":"1397/06/06 17:10","price":1336000},{"date":"1397/06/06 18:00","price":1329000},{"date":"1397/06/06 18:05","price":1325000},{"date":"1397/06/06 18:10","price":1327000},{"date":"1397/06/06 19:10","price":1328000},{"date":"1397/06/06 20:10","price":1325000},{"date":"1397/06/06 22:10","price":1329000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399