کمترین: 
1324000
بیشترین: 
1340000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1328000
زمان: 
6/6 22:10
قیمت آبشده نقدی امروز 6 شهریور 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1328000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:50","price":1340000},{"date":"1397/06/06 12:10","price":1338000},{"date":"1397/06/06 12:50","price":1333000},{"date":"1397/06/06 15:10","price":1337000},{"date":"1397/06/06 15:50","price":1336000},{"date":"1397/06/06 16:10","price":1337000},{"date":"1397/06/06 16:55","price":1336000},{"date":"1397/06/06 17:10","price":1335000},{"date":"1397/06/06 18:00","price":1328000},{"date":"1397/06/06 18:05","price":1324000},{"date":"1397/06/06 18:10","price":1326000},{"date":"1397/06/06 19:10","price":1327000},{"date":"1397/06/06 20:10","price":1324000},{"date":"1397/06/06 22:10","price":1328000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399