کمترین: 
1777600
بیشترین: 
1801900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1777600
زمان: 
6/6 22:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 6 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1777600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:50","price":1801900},{"date":"1397/06/06 12:10","price":1796100},{"date":"1397/06/06 12:50","price":1782000},{"date":"1397/06/06 14:10","price":1777600},{"date":"1397/06/06 15:10","price":1797500},{"date":"1397/06/06 15:50","price":1793000},{"date":"1397/06/06 16:10","price":1792200},{"date":"1397/06/06 16:50","price":1784200},{"date":"1397/06/06 16:55","price":1786400},{"date":"1397/06/06 17:10","price":1779800},{"date":"1397/06/06 18:00","price":1784200},{"date":"1397/06/06 18:05","price":1780700},{"date":"1397/06/06 18:10","price":1784200},{"date":"1397/06/06 19:10","price":1782000},{"date":"1397/06/06 20:10","price":1779800},{"date":"1397/06/06 22:10","price":1777600}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398