کمترین: 
1349700
بیشترین: 
1389000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1387100
زمان: 
6/6 22:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 6 شهریور 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1387100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:35","price":1372200},{"date":"1397/06/06 11:50","price":1381500},{"date":"1397/06/06 12:10","price":1349900},{"date":"1397/06/06 12:50","price":1349800},{"date":"1397/06/06 14:10","price":1349700},{"date":"1397/06/06 15:10","price":1349900},{"date":"1397/06/06 15:50","price":1375500},{"date":"1397/06/06 16:10","price":1388300},{"date":"1397/06/06 16:55","price":1388200},{"date":"1397/06/06 18:00","price":1371400},{"date":"1397/06/06 18:05","price":1368600},{"date":"1397/06/06 18:10","price":1371300},{"date":"1397/06/06 20:10","price":1389000},{"date":"1397/06/06 22:10","price":1387100}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399