کمترین: 
1343300
بیشترین: 
1382700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1380900
زمان: 
6/6 23:10
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 6 شهریور 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1380900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:05","price":1347000},{"date":"1397/06/06 11:35","price":1365900},{"date":"1397/06/06 11:50","price":1375200},{"date":"1397/06/06 12:10","price":1343600},{"date":"1397/06/06 12:50","price":1343500},{"date":"1397/06/06 14:10","price":1343300},{"date":"1397/06/06 15:10","price":1343500},{"date":"1397/06/06 15:50","price":1369200},{"date":"1397/06/06 16:10","price":1382000},{"date":"1397/06/06 16:50","price":1381900},{"date":"1397/06/06 16:55","price":1381800},{"date":"1397/06/06 17:10","price":1381900},{"date":"1397/06/06 18:00","price":1365100},{"date":"1397/06/06 18:05","price":1362300},{"date":"1397/06/06 18:10","price":1365000},{"date":"1397/06/06 20:10","price":1382700},{"date":"1397/06/06 22:10","price":1380800},{"date":"1397/06/06 23:10","price":1380900}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399