کمترین: 
6225
بیشترین: 
6436
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6436
زمان: 
6/6 22:20
قیمت منات آذربایجان امروز 6 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 شهریور 1397 , 6436 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":6269},{"date":"1397/06/06 10:30","price":6266},{"date":"1397/06/06 11:50","price":6386},{"date":"1397/06/06 12:10","price":6238},{"date":"1397/06/06 12:50","price":6229},{"date":"1397/06/06 14:20","price":6228},{"date":"1397/06/06 15:30","price":6225},{"date":"1397/06/06 16:00","price":6345},{"date":"1397/06/06 16:20","price":6414},{"date":"1397/06/06 17:00","price":6404},{"date":"1397/06/06 17:20","price":6413},{"date":"1397/06/06 18:10","price":6318},{"date":"1397/06/06 19:20","price":6333},{"date":"1397/06/06 20:20","price":6430},{"date":"1397/06/06 22:20","price":6436}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398