کمترین: 
1280
بیشترین: 
1321
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1320
زمان: 
6/6 22:20
قیمت کرون نروژ امروز 6 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1320 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":1285},{"date":"1397/06/06 11:50","price":1312},{"date":"1397/06/06 12:10","price":1283},{"date":"1397/06/06 12:50","price":1280},{"date":"1397/06/06 14:20","price":1282},{"date":"1397/06/06 15:30","price":1281},{"date":"1397/06/06 16:00","price":1305},{"date":"1397/06/06 16:20","price":1319},{"date":"1397/06/06 17:20","price":1321},{"date":"1397/06/06 18:10","price":1303},{"date":"1397/06/06 19:20","price":1304},{"date":"1397/06/06 20:20","price":1316},{"date":"1397/06/06 22:20","price":1320}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399