کمترین: 
27555
بیشترین: 
28493
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28493
زمان: 
6/6 22:20
قیمت ریال عمان امروز 6 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 6 شهریور 1397 , 28493 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":27749},{"date":"1397/06/06 10:30","price":27738},{"date":"1397/06/06 11:50","price":28272},{"date":"1397/06/06 12:10","price":27614},{"date":"1397/06/06 12:50","price":27576},{"date":"1397/06/06 13:30","price":27581},{"date":"1397/06/06 14:20","price":27569},{"date":"1397/06/06 15:30","price":27555},{"date":"1397/06/06 16:00","price":28088},{"date":"1397/06/06 16:20","price":28393},{"date":"1397/06/06 17:00","price":28348},{"date":"1397/06/06 17:20","price":28387},{"date":"1397/06/06 18:10","price":27968},{"date":"1397/06/06 19:20","price":28001},{"date":"1397/06/06 20:20","price":28409},{"date":"1397/06/06 22:20","price":28493}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398