کمترین: 
2922
بیشترین: 
3022
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3022
زمان: 
6/6 22:20
قیمت ریال قطر امروز 6 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 6 شهریور 1397 , 3022 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":2943},{"date":"1397/06/06 10:30","price":2942},{"date":"1397/06/06 11:50","price":2998},{"date":"1397/06/06 12:10","price":2929},{"date":"1397/06/06 12:50","price":2924},{"date":"1397/06/06 13:30","price":2925},{"date":"1397/06/06 14:20","price":2924},{"date":"1397/06/06 15:30","price":2922},{"date":"1397/06/06 16:00","price":2979},{"date":"1397/06/06 16:20","price":3011},{"date":"1397/06/06 17:00","price":3006},{"date":"1397/06/06 17:20","price":3011},{"date":"1397/06/06 18:10","price":2968},{"date":"1397/06/06 19:20","price":2970},{"date":"1397/06/06 20:20","price":3013},{"date":"1397/06/06 22:20","price":3022}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398