کمترین: 
35275
بیشترین: 
36513
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36513
زمان: 
6/6 22:20
قیمت دینار کویت امروز 6 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 36513 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":35523},{"date":"1397/06/06 10:30","price":35508},{"date":"1397/06/06 11:50","price":36205},{"date":"1397/06/06 12:10","price":35363},{"date":"1397/06/06 12:50","price":35301},{"date":"1397/06/06 13:30","price":35320},{"date":"1397/06/06 14:20","price":35318},{"date":"1397/06/06 15:30","price":35275},{"date":"1397/06/06 16:00","price":35969},{"date":"1397/06/06 16:20","price":36355},{"date":"1397/06/06 17:00","price":36292},{"date":"1397/06/06 17:20","price":36342},{"date":"1397/06/06 18:10","price":35859},{"date":"1397/06/06 19:20","price":35886},{"date":"1397/06/06 20:20","price":36407},{"date":"1397/06/06 22:20","price":36513}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399